FIDUSO - Folkefronten af Intelligente Danskere til Udvikling af Sproglig Omhu
Fyens Stiftstidende 2/5-2005

Kommunalt kancellisprog

LOVPROSA: Kommune overtræder alle sproglige retningslinjer

Fyens Stiftstidende 2. maj 2005

Af Anders W. Berthelsen


sprog (at) fyens.dk

"I med­før af be­stem­mel­ser­ne i Lov­be­kendt­gør­el­se om pri­va­te fæl­les­ve­je, nr. 670 af 19.08.1999, § 16, stk. 2, frem­læg­ges pro­to­kol­lat og ken­del­se ved­rø­ren­de det den 26. april 2004 af­hold­te vej­syn på den pri­va­te fæl­les­vej på lan­det Mid­del­fart­vej 601-611 til al­min­de­ligt ef­ter­syn i 4 u­ger fra den 23. marts 2005 i Park- og Vej­af­de­lin­gen 36-38, Odense."

Er det ikke en hen­ri­ven­de sæt­ning? Ma­ge­løs i sin læng­de. 50 ord og en mas­se tal sam­let i én sæt­ning - helt u­den an­led­ning til at træk­ke vej­ret og sæt­te punk­tum un­der­vejs. Teks­ten er ind­ryk­ket som an­non­ce under "Officielt" i de lo­ka­le a­vi­ser. Af­sen­de­ren er Miljø- og Tek­nik­for­valt­ning­en i Odense Kom­mu­ne.

Syv ret­nings­lin­jer

For­fat­te­ren til teks­ten har ty­de­lig­vis ik­ke op­da­get, at Danmark har få­et en sprog­po­li­tik. Re­ge­ring­en an­be­fa­le­de i 2004, at "spro­get i den of­fent­lige sek­tor skal være klart, for­stå­e­ligt og kor­rekt". Og Dan­marks Dom­stole har - for at gø­re op med gam­melt u­for­stå­e­ligt kan­cel­li­sprog - ud­sendt nog­le ret­nings­lin­jer til ju­rist­erne:

  • Tænk på den, teksten henvender sig til.
  • Begynd med det væsentligste.
  • Skriv kun 15-18 ord i gennemsnit pr. sætning.
  • Brug småord, som binder sætningerne sammen.
  • Brug aktive udsagnsord.
  • Skriv ligefremt; brug ikke bagvendte ordstillinger.
  • Find erstatninger for fagordene, eller forklar dem.

Snørk­let og bag­vendt

Hvad er det så, der går galt i teks­ten om fæl­les­vej­en ved Mid­del­fart­vej? For­fat­te­ren har i hvert fald ik­ke tænkt på be­bo­er­ne, men sna­re­re på sine kam­me­ra­ter fra ju­ra­stu­di­et. Han el­ler hun be­gyn­der ik­ke med det væ­sent­lig­ste, men star­ter med lov­pro­sa som "i med­før af" og hen­vi­ser til styk­ker og pa­ra­graf­fer, som ing­en ken­der. For­fat­te­ren bru­ger alt for man­ge ord i én sæt­ning. Han el­ler hun an­ven­der ing­en bin­de­ord o­ver­ho­ve­det og hel­ler ing­en ak­ti­ve ud­sagns­ord. Ord­stil­ling­en er helt i­gen­nem bag­vendt, og ing­en fag­ord er­stat­tes el­ler for­kla­res. Kort sagt: An­non­ce­teks­ten er i strid med samt­li­ge syv an­be­fa­ling­er fra Dan­marks Dom­stole.

Sprog­dok­to­ren ef­ter­ly­ser her­med for­fat­te­ren: Meld dig. Du får frit lej­de. Ing­en vil hæn­ge dig op i en lyg­te­pæl el­ler ud i spal­ter­ne. Vi sprog­me­di­ci­ne­re vil ba­re ger­ne und­gå, at du smit­ter an­dre. Vi til­by­der der­for en gra­tis kon­sul­ta­tion, in­den du slip­per fle­re ba­cil­ler løs i spal­ter­ne.

Rå­stof­pro­duk­tions­op­gør­el­ses­ske­ma­ud­fyld­nings­vej­led­ning

Myn­dig­he­der­ne har siden 1969 for­søgt at kom­me kan­cel­li­spro­get til livs. Mi­ni­ste­ri­el­le vej­led­ning­er har u­den tvivl gjort spro­get me­re tids­sva­ren­de og af­skaf­fet en del tysk-in­spi­re­re­de ord­stil­ling­er. Men det er en lang og sej kamp. Hos Miljø- og Tek­nik­for­valt­ning­en i O­den­se ser den ud til at være tabt. Uforståeligt fagsprog styrker åbenbart selvtilliden hos mange akademikergrupper. De vil hel­le­re skri­ve "an­drag­en­de" end "an­søg­ning" og "er­hol­de" i ste­det for "få". Og de el­sker sæ­re ord som "an­bring­en­de", "er­hvervs­ev­ne­tabs­af­gør­el­se", "in­va­li­de­ri­si­ko­be­ting­et", "ting­fæst­ning", "in­kami­na­tion" og "ap­pel­lant" i ste­det for at skri­ve "klar­sprog", som sven­sker­ne kal­der det. Re­kor­den i læng­de og u­for­stå­e­lig­hed i det of­fent­li­ge sprog må til­hø­re or­det "Rå­stof­pro­duk­tions­op­gør­el­ses­ske­ma­ud­fyld­nings­vej­led­ning". Og det er ik­ke en­gang løgn.

  • Har du et spørgs­mål om spro­get? Mail til: Sprog (at) fyens.dk, eller skriv til: Fyens Stiftstidende, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, mrk: Sprogdoktoren
 
Fiduso i medierne Gengivet med tilladelse fra Anders W. Berthelsen